İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Çevresel Duyarlılığımız

 


“İşinin lideri olma” ilkemizi çevresel sürdürülebilirlik alanında da sürdürüyoruz. İklim değişikliğinin kaynağı olan karbon salımlarından atıklara tüm çevresel öncelikli konularımızı; çevre politikamız, çevre el kitabımız ve yönetim sistemlerinin gereklilikleri doğrultusunda yöneterek etkilerimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. Ana etki alanlarımız olan karbon ve enerji, su, ambalajlar, atıklar ve atık su konuları altında çevre performansımızı ele alıyoruz.


Tat Gıda’nın beş üretim tesisinin tümü ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına ve  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Mustafakemalpaşa Sek Süt işletmesi, Mustafakemalpaşa Konserve işletmesi ve Karacabey Konserve işletmelerinde Sıfır Atık Belgesi bulunmaktadır, diğer işletmeler için başvurular yapılmıştır.


 

Tat Gıda Çevre Politikası

Tat Gıda Çevre El KitabıSürekli iyileştirme vizyonumuz doğrultusunda, sistematik bir şekilde, sistem ve süreçlerimizdeki iyileşme alanları analiz edilerek öncelikli iyileştirme alanları tespit edilmektedir. Önceliklendirilen iyileşme alanları projelendirilerek, üretim sistemimizin yetkinliği ve rekabet gücü artırılmaktadır. Bu kapsamda sürekli iyileştirme programımız üç alt başlıkta yürütülmektedir:

1) “Toplam Üretken Yönetim” yaklaşımıyla, tüm işletme çalışanlarının dahil olduğu bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturulmaktadır.

2) Teknik analiz gücünün artırılması doğrultusunda, mühendislerimiz için “Yalın Altı Sigma” eğitim ve proje programı yürütülmektedir.

3) Destek birimlerdeki ofis çalışanlarına yönelik olarak, “Yalın Süreç Projeleri” programıyla sürekli iyileştirme metodolojisinin tüm birimlerde sahiplenilmesi ve içselleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Tüm bu programlarla, her yıl onbinlerce öneri ve binlerce projeyle sistem ve süreçlerimizin gelişimine hizmet edilmektedir. Çalışmalarımızda verimlilik, maliyet minimizasyonu, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre konuları öncelikli olarak ele alınmaktadır.


 

 

 

2015 (TL)

2015 (TL)

2016 (TL)

2017(TL)

2018(TL)

2019 (TL)

 Çevre Yatırım
ve Harcamaları

2.012.272 ₺

2.012.272 ₺

1.778.761 ₺

1.152.392 ₺

3.161.252 ₺

3.039.765 ₺

 

 

 


Çevresel etkilerimizi değerlendirdiğimizde en önemli etki alanlarımızdan biri de tarımsal üretim olarak öne çıkıyor. Bir yandan kendi operasyonlarımızda daha etkin üretim süreçleri için çalışırken bir yandan tedarikçilerimizin uygulamalarını da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Doğru ilaçlama, gübreleme ve sulama ile ilgili çiftçilere eğitimler veriyoruz. Kullanılması gereken gübre ve ilaç miktarları, haşere ve zararlılarla mücadele yöntemleri ve sulama ile ilgili çiftçileri bilinçlendirerek hem su tüketimini azaltmayı hem de önemli bir sera gazı kaynağı olan gübre kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. 

 


Karbon ve Enerji Yönetimi

 


İklim değişikliği günümüzde tarım ve gıda sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri etkileyen önemli bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Tarımsal hammaddelere bağlı bir gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak iklim değişikliği bizim için öncelikli yönetilmesi gereken bir alan olarak büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında bulunan İklim için eyleme geçme hedefine ve Paris İklim Antlaşması’na paralel olarak biz de proaktif bir yol izliyor ve bu alandaki etkilerimizi azaltmak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda karbon salımlarımızı azaltıyor ve enerji tüketimlerini düşürmek için projeler geliştiriyoruz.

 

Sera gazı salımlarını azaltmak için öncelikle operasyonlarımızdan kaynaklanan salınımları ölçüyor ve izliyoruz. 2019 yılında “Toplam Üretken Yönetim” projesinin de katkısıyla işletmeler genelinde hava kaçakları kontrolleri yaparak basınçlı hava kullanımının üretim hatları ve atıksu arıtma tesisinde optimizasyonu sağlanmıştır. Soğutma suları ve blöf-kondens sularında teknolojiye uyumlu ekipmanlar kullanılmış ve sistemlerin birbirleri ile senkronizasyonu sağlanarak çalışma durumları optimize edilmiştir. Bunlar gibi çok çeşitli projelerle fabrikalarımızın enerji tüketiminde 786 MWh azaltım gerçekleştirdik ve yaklaşık 1.125 bin TL maliyet tasarrufu sağladık.

 

 

 Sera gazı Salımları*

2015

2016

2017

2018

2019

 Kapsam 1 (ton CO2e)

39.787

41.815

41.006

33.328

38.411

 Kapsam 2 (ton CO2e)

24.539

25.145

25.807

22.222

22.142

 Toplam (ton CO2e)

63.846

66.961

66.814

55.550

60.552

 Ton başına Karbon
Salımı (kg CO2e)

194

207

187

155

251

*Karbon Salımı Hesaplamalarında Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik esas alınmıştır. Çevrim katsayısı ve emisyon faktörü için Sera Gazı İzleme Planı Tebliği – Ek-5’ de doğalgaz için verilen değerler kullanılmıştır. Doğalgaz için kapsam 1 hesaplama faktörleri NKD: 48,81 GJ/ ton, Emisyon Faktörü 56,04 TCO2/TJ ve karbon oksidasyon katsayısı 1 (Sera Gazı İzleme Planı Tebliği – Ek-4) olarak alınmıştır. Şebeke emisyon faktörü Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) 2014 yılı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

 

 Hava Salımları (kg)

2015

2016

2017

2018

2019

 NOx

6.974.150

2.309.776

2.290.212  

3.801.732

3.753.972

 SOx

4.791.819

3.030.452

3.033.475

4.589.904

4.587.257

 PM (Parçacıklı madde)

135.155

165.544

162.206

213.260

214.006

 

 

Su ve Atık Su (Su Emisyonu) Yönetimi

Çevresel sürdürülebilirlik için önem verdiğimiz konuların arasında su başta olmak üzere doğal kaynak tüketimini azaltmak bulunuyor. Suyu doğru yönetmenin yanı sıra atık sularımızı çevreye zarar vermeden yasal limitlere uygun deşarj etmeyi de önceliklerimiz arasında görüyoruz.  Ana hammaddemizi tarımsal ürünler oluşturuyor ve dünyadaki toplam su tüketiminin %70’nin tarım için kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda su kaynakları üretimimizin devamlılığı için hayati önem taşıyor.

Su kaynaklarının korunmasına operasyonlarımızda su tüketimini düşürme çalışmaları ile katkıda bulunuyoruz. 2019 yılında Torbalı işletmesinde endüstriyel su kullanımının; salça üretim prosesleri kapsamında, kg ürün başına kullanılan su miktarının %10 azaltılarak, 23 lt/kg'dan 20,7 lt/kg'a indirilmiştir. Suyun kullanılmaya başlandığı ön hatlar prosesinden başlayarak sırasıyla indirme rampası, evaporatörler ve dolum hatları prosesleri de dahil olmak üzere toplam dört çevrimde su kazancı sağlanmaktadır. Bu proje sayesinde işletme yaklaşık 30.000 m3/yıl tasarruf sağlanmıştır. İşletme içerisinde yapılan otomasyonlar, bakım ve su optimizasyonları ile yıllık yaklaşık toplam 83.000 m3/yıllık su tasarrufu sağlanmıştır. Karacabey işletmesinde üretim prosesleri soğutma ünitelerinde oluşan su, ikinci çevrim olarak kullanılmaktaydı. 2019 yılında çevrime yeni ilaveler yapılarak üçüncü çevrim oluşturulmuş bu sayede yaklaşık 76.000 m3/yıl tasarruf sağlanmıştır. İşletmenin diğer tekrar kullanım çevrimleri incelenerek yeni hatlar ilave edilmesi ile toplam 171.000 m3/yıllık tasarruf sağlanmıştır. Mustafakemalpaşa işletmesinde hat bakımları ve kaçakların giderilmesi, soğutma tünelindeki optimizasyon ile toplam yaklaşık 274.000 m3/ yıllık tasarruf sağlanmıştır. Tüm tesislerimizdeki çeşitli projelerle toplam 676.680 m3/yıl geri kazanım gerçekleştirerek toplam tüketimimizin %17’si oranında suyu tekrar kullandık.

  

 

 Su ve Atık su Miktarı

2015

2016

2017

2018

2019

 Su tüketimi (bin m3)

4.915

4.945

5.350

4.006

3.935

 Ton başına su tüketimi (m3)

15

15

15

15

16

 Atık su miktarı (bin m3) 

4.688

3.796

3.488

2.302

3.530

 

Atık ve Ambalaj Yönetimi

Atıkların kaynağında oluşumunu önleyerek azaltmayı, geri dönüşümü ve tekrar kullanılan atık oranını arttırmayı bu alandaki ana ilkelerimiz olarak benimsiyoruz. Bu ilkeler çerçevesinde Sek Süt işletmemiz imha sonucunda oluşan tüketime uygun olmayan atıkları arıtma tesisinde arıtılması yerine geri kazanım/enerji elde edilmesi için lisanslı firmalara göndermekteyiz. Bu şekilde enerji kullanımını beraberinde sera gazı miktarımızda azaltmaktayız. Ayrıca konserve işletmelerimizden kaynaklanan organik atıklarımızı (domates/bezelye üzerindeki yaprak, dal vb atıklar) lisanslı firmalarda geri kazanımını sağlamaktayız.

 

 Atıklar (ton)

2015

2016

2017

2018

2019

 Tehlikeli

25,899

339,49*

29,320

14,306

22,298

 Geri Dönüştürülen

1.594

3.043

3.970

4.050

3.978

 Katı atık sahasına gönderilen** (Cüruf Atıkları)

295,12

296,22

-**

-**

-**

 Enerji amaçlı geri kazanım

481,48

734,34

1.175,34

1.408,26

3.022,58

*Cüruf atıkları dışında katı atık sahasına gönderilen atık miktarı ölçülmemektedir.
**Cüruf atıkları geri kazanım yapılmaktadır, geri dönüştürülen atıklar altında raporlanmaktadır.

 


Tüm değer zincirini kapsayan bakış açısıyla ürünlerimizi kullanan tüketicilerimizin ayak izini azaltmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda bir ambalaj yönetimi  benimseyerek depozitolu ambalaj toplama sistemi uyguluyoruz.  Sistem çerçevesinde ambalajlarımızın geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını sağlıyoruz. SEK süt işletmesinin bu uygulaması ile cam şişeleri ve palet, süt, ayran ve yoğurt kasalarını topluyoruz. Topladığımız şişe, palet ve kasaların kullanıma uygun olması durumunda yıkama gerçekleştirerek tekrar kullanıyoruz, uygun olmayanların ise geri dönüşümünü sağlıyoruz. 2019 yılında kasa ve paletlerin %95’ini cam şişelerin %62’sini depozitolu olarak toplayarak toplamda yaklaşık 10 bin ton ambalajı çöp sahasına gitmekten kurtardık.  

 


Türkiye’de süt sektöründe depozitolu ambalaj sistemini uygulayan sayılı şirketten biriyiz. Bu uygulamamızla her yıl tonlarca ambalajı tekrar kullanarak tüketicilerimizin karbon ayak izini azaltmasına da katkıda bulunuyoruz.  


Biyoçeşitlilik
Biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleriyle birlikte bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek adına önem taşıyor. Başta tarım ve gıda sektörü olmak üzere tüm üretim süreçlerini etkileyen biyoçeşitlilik, hem ekonomik gelişime hem de insan sağlığına fayda sağlıyor. İklimin düzenlenmesi, su, hava ve toprak verimliliği, tozlaşma gibi tarımsal üretimin temel taşlarını oluşturan doğal süreçler biyoçeşitliliğe bağlı olarak gerçekleşiyor.
Biyoçeşitlilik kaybı, ekosistem hizmetlerinin ciddi şekilde zarar görmesine neden oluyor, sosyal ve ekonomik açıdan kayıp yaratıyor.Tat Gıda olarak gıda sektörünün ilk adımı olan tarımsal ve hayvansal üretimin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin bilincindeyiz. Faaliyet alanlarımız olan süt ve süt ürünleri; domates ve sebze ürünleri ve makarna üretiminin de biyoçeşitlilik üzerinde etkileri bulunuyor.  Bu nedenle biyoçeşitlilik stratejimizi;  etkilerimizi tespit edip değerlendirmek, önceliklendirmek, yönetmek, geliştirmek, izlemek gözden geçirmek ve raporlamak olarak kurguluyoruz. Bunu yaparken de uluslararası bir anlaşma olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’yle uyumlu (CBD) hazırlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP) önceliklerine paralel bir yaklaşım geliştiriyoruz.Doğal alanların endüstriyel tarım amaçlı kullanımı, yerli yabani bitki ve hayvan ırklarının genetik erozyona uğraması süt sektörünün aşırı otlanma sebebiyle arazi bozulumu; tarımsal üretimin ise kimyasal gübre ve ilaç kullanımı nedeniyle biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Faaliyette bulunduğumuz sektördeki etkimizi azaltmak için biyoçeşitlilik koruma ve geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.
Bu çalışmalara öncelikle tesislerimizin bulunduğu alanlarda ekosistemi ve biyocesitliliği koruma faaliyetleriyle başlıyoruz. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Torbalı’daki tesislerimizin çevresindeki alanlarını koruyor ve geliştiriyoruz.Bursa Mustafakemalpaşa’da yer alan Tat Konserve işletmesi çevresinde, çalışanlarımızın desteğiyle 25 dekarlık bir koru alanı oluşturduk. Çam, kestane, sedir, mavi ladin, köknar, selvi, çınar, dişbudak, erik, yeni dünya, palmiye ağaçlarının bulunduğu arazide, tesis açılışından önce yer alan ağaçlara yenilerini katarak koru alanını büyüttük. 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi projemizde Bursa Çevre Koruma Hizmetleri ile işbirliği yaptık. 2016 yılında 150 adet fidan diktik. Koru alanı, başta Anadolu sincabı (sciurus anomalus) olmak üzere birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Mustafakemalpaşa Çevre Koruma Derneği ve Mustafakemalpaşa Belediyesi işbirliğiyle bölgede bulunan Anadolu sincabının korunması amacıyla 2016 yılında bir proje başlattık. Proje çerçevesinde doğal yaşam alanları risk altında olan Anadolu sincaplarının popülasyonunu korumak amacıyla kentleşme ve yol yapımı faaliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bölünen koru arazileri arasında sincaplara güvenli geçiş imkanı tanıyacak bir geçit alanı yapılmasını planlıyoruz. Projenin amaçlarından biri de sincap popülasyonunun izlenmesi ve geliştirilmesi olacaktır.Diğer bir işletmemiz olan Torbalı tesisimiz çevresindeki 13 dekarlık arazide yetişen yeşil ve limon selvilerini koruyor ve geliştiriyoruz. Ziraat mühendislerinden oluşan gönüllü çalışanlarımız yaklaşık 1000  adet selvi fidanı dikerek ekosistemin gelişimine destek oldu.Üretim yaptığımız bölgelerde biyoçeşitliliği korumanın yanı sıra, 1998 yılından beri yerel ticaret odalarının işbirliğiyle sözleşmeli olarak çalıştığımız çiftçilere yönelik eğitimler düzenliyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle çiftçileri doğru tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirmeyi, biyoçeşitliliği ve ekolojik dengeyi korumaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2012 yılından bugüne kadar Mustafakemalpaşa, Karacabey  ve Torbalı tesislerimizde 2.879 çiftçiye zararlılarla mücadelede kültürel önlemler, bitki hastalıkları, yabancı ve işgalci otlar, toprak işleme, bitki besleme, damla sulama, gübreleme, hasat konularında eğitim vererek çiftçilerin doğru tarım uygulamaları konusunda farkındalık kazanmasına destek olduk. Bu sayede, çiftçilerin, aşırı ve yanlış kimyasal ilaç kullanımının önüne geçerek, yerel ekosistemleri gözeten ve koruyan ilaçlama yöntemlerini benimsemesini sağlıyoruz. 2016 yılında, eğitim müfredatında yer alan ekolojik tarım uygulamalarını genişlettik. Ayrıca, eğitimlere ek olarak çiftçilere dağıtmak üzere iyi tarım uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı Çiftçi Bilinçlendirme Kitapçığı’nı hazırladık.Eğitim verdiğimiz çiftçileri tarlada ziyaret ederek, verdiğimiz eğitimlerin etkinliğini sahada ölçüyoruz. Tarlada yaptığımız kontroller neticesinde, alınan hasadın sonucuna not veriyor ve Tarla Kontrol ve Çiftçi Yeterlilik Raporları hazırlıyoruz. Bu ziyaretler sırasında ilaçlama, sulama gibi konularda gerekli uyarıları yapıyor; ilaç ve ağır metal kalıntı değerlerini ölçüyoruz. Endüstriyel tarımda zararlılarla mücadele amaçlı kullanılan ilaçların, biyoçeşitliliğin gelişmesi ve türlerin devamı için büyük önem taşıyan arılar gibi polen taşıyıcı canlıları yok edici etkisi olabiliyor. Verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız kontroller sayesinde, hem ürünleri tarladan rafa kadar izleyebiliyoruz hem de aşırı ilaç kullanımının yerel biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlıyoruz.Tat Gıda olarak SEK Süt çatısı altında süt üreticilerine de aynı şekilde 2009 yılından beri besleme, sağım, inek sütünün yapısı ve çiğ sütte hijyen başlıkları altında eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 2.415 üreticiye ulaştık. Yem bitkisi ve biyoçeşitlilik başlığı altında süt üreticilerini yonca, mısır ve buğday silajı konularında da bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yem bitkisi ekimi ve açık arazide yemlenme yerel biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olabiliyor. Türkiye’de büyükbaş hayvanlar çoğunlukla meralarda yetiştirildiğinden arazi üzerinde önemli etkileri olmamaktadır. Süt üretiminin biyoçeşitlilik üzerindeki temel etkisi doğal alanların yem bitkisi ekimi için kullanımı nedeniyle bozulmasıdır. Verdiğimiz eğitimler aracılığıyla yem üreten çiftçilerin yanlış ekim uygulamalarıyla araziye kalıcı zarar vermesini önlemeyi ve yem bitkilerini yetiştirirken doğal yaşama zarar vermemek için dikkat etmeleri gereken noktaları paylaşmayı hedefliyoruz. 

 

adInteractive